• Tags: mô hình

  • Phát triển mô hình đại học sáng tạo tại Việt Nam

    Bên cạnh việc đầu tư phát triển mô hình đại học nghiên cứ, các chuyên gia giáo dục cho rằng việc xây dựng mô hình đại học sáng tạo có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh tế xã hội hiện nay.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên