• Tags: Trần Xuân Bách

  • Bách ‘Ngố’ đỗ thủ khoa, á khoa 2 đại học lớn

    Buổi sáng thi xong môn cuối cùng thì buổi chiều đã thấy Bách 'Ngố' ở ngoài ruộng rau giúp mẹ. Cậu học trò cao 1,85 mét này là không chỉ là thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội mà còn là á khoa 28 điểm của ĐH Bách khoa.> Nữ sinh chuyên Ngữ thủ khoa hai đại học lớn

  • Bách ‘ngố’ thủ khoa, á khoa 2 đại học lớn

    Buổi sáng thi xong môn cuối cùng thì buổi chiều đã thấy Bách 'ngố' ở ngoài ruộng rau giúp mẹ. Cậu học trò cao 1,85 mét này là không chỉ là thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội mà còn là á khoa 28 điểm của ĐH Bách khoa.> Nữ sinh chuyên Ngữ thủ khoa hai đại học lớn

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên