13 ngành học không lo thất nghiệp bao giờ

Tạo chí The Daily Beast của Mỹ đã công bố nghiên cứu mới nhất nhé!

6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 82%

Nghề nghiệp liên quan: Quản lý công nghệ thông tin

6. Tài chính

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 44.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 72.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 23%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích tài chính

7. Tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 41%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia nghiên cứu thị trường

8. Toán học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,1%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 40.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 71.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà toán học

9. Kế toán

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 43.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Kế toán viên, kiểm toán viên

071010HDhockinhte02.jpg

10. Tiếng Pháp, Đức, Latin và các ngoại ngữ thông dụng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,9%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50. 000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 42%

Nghề nghiệp liên quan: Biên dịch và thông dịch viên

11. Thương mại đại cương

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 60.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 22%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích quản lý

12. Giáo dục tiểu học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,4%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 33.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 40.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%

Nghề nghiệp liên quan: Giáo viên tiểu học và mầm non

13. Kinh tế học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,4%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 76.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà kinh tế học

Theo Thanh niên