Hướng dẫn làm bài thi môn Địa lý

Hướng dẫn làm bài

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)

Câu I. (2 điểm)

1. Đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta:

* Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:

Có độ cao trung bình 600-700m (miền Bắc) và đến 900-1000m (miền Nam).

– Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt, mùa hạ nóng (nhiệt độ trung bình tháng trên 250C). Độ ẩm thay đổi tuỳ nơi, từ khô đến ẩm.

* Đặc điểm thổ nhưỡng:

– Có hai nhóm đất:

+ Nhóm đất phù sa ( chiếm 24% diện tích, đất phù sa, đất phèn, đất mặn, đất cát).

+ Nhóm đất feralit vùng đồi núi thấp (chiếm 60% diện tích đất, đất feralit đỏ vàng, đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá badan và đá vôi, trồng cây ăn quả và cây công nghiệp nhiệt đới).

* Đai cao nhiệt đới gió mùa khác nhau ở miền Bắc (dưới 600m-700m) và miền Nam (dưới 900m-1000m) vì:

– Miền Bắc có trí gần chí tuyến Bắc, xa Xích đạo, khí hậu miền Bắc mang tính chất cận nhiệt đới.

– Miền Nam có vĩ độ thấp, gần Xích đạo, khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, có ảnh hưởng của cận Xích đạo.

2. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta thể hiện ở:

* Phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi.

– Đồng bằng tập trung 75% dân số, miền núi chiếm 25% dân số.

– Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất với 1225 ngư­ời/km2; Vùng Tây Bắc có mật độ thấp nhất với 69 người/km2. (2006)

* Phân bố dân cư chưa hợp lí giữa thành thị và nông thôn.

– Dân cư tập trung đông ở nông thôn chiếm 73,1% dân số còn thành thị là 26,9% dân số (2005).

* Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh hưởng tới việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên cũng như gây khó khăn cho các hoạt động sinh hoạt của người dân (môi trường sống, nhà ở, sản xuất,…). Vì vậy cần có biện pháp phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước.

Câu II. (3 điểm)

1. Tình hình phát triển du lịch ở nước ta:

– Ngành du lịch của nước ta có quá trình hoạt động từ những năm đầu thập kỉ 60 thế kỉ XX.

– Tuy nhiên, ngành du lịch nước ta chỉ thực sự phát triển nhanh từ thập kỉ 90 trở lại đây.

– Số lượt khách (trong nước và ngoài nước) và doanh thu từ du lịch tăng dần qua các năm:

Năm 1991 1995 1997 1998 2000 2005 Lượt khách (triệu lượt) 1,53 6,9 9,2 11,1 13,3 19, 3

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên